top of page

บ้านคุณโอ 2 ชั้น

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC พื้นสำเร็จรูป และพื้นPOST TENSION
(กำลังก่อสร้าง)
เจ้าของโครงการ
คุณพิชญุทธ วัชรวิกรม
สถานที่
หมู่บ้าน CASALUNAR MESTO จังหวัดชลบุรี
bottom of page