top of page

บ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น คุณนวลจันทร์

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(กำลังก่อสร้าง)
เจ้าของโครงการ
คุณนวลจันทร์ จินตรัตนวงศ์
สถานที่
ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
bottom of page