top of page

บ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น คุณ วิภา คัสเท็น(โป่ง)

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(กำลังก่อสร้าง)
เจ้าของโครงการ
คุณ วิภา คัสเท็น
สถานที่
ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page