top of page

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ของคุณฐิตารีย์

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC พื้นสำเร็จรูป
(กำลังก่อสร้าง)
เจ้าของโครงการ
คุณ ฐิตารีย์ เอกภาณีอนันต์
สถานที่
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page