top of page

บ้าน 3 ชั้น คุณพงษ์ชนก บางแสน

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 3 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
คุณพงษ์ชนก อรุณโรจน์
สถานที่
ตำบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
bottom of page