top of page

โครงการ Inara Residence (เทพประสิทธิ์)

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
โครงการ Inara Residence
สถานที่
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page