top of page

โครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้นในหมู่บ้านรุ่งโรจน์

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
คุณเกียรติ
สถานที่
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page