top of page

E-CONDO RESORT

 BANGSARAY 

โครงการ E-Condo Resort Bangsaray

ประเภทงาน

งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง อาคารชุดพักอาศัย ระบบ Post tention 8 ชั้น พื้นที่ 3,650 ตร.ม. 

​​เจ้าของโครงการ

E-CONDO RESORT CO.,LTD

สถานที่ 

ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

(อยู่ในระหว่างก่อสร้าง)

bottom of page